Disclaimer

Bepalingen vooraf

1. Onder website wordt verstaan alle webpagina’s waarvan de bestanden
zijn opgeslagen op de webruimte van het domein
www.gratisdatenzonderinschrijven.com en met insluiting van voorgenoemde
(indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina, met de inachtneming
dat deze webpagina’s voldoen aan het criterium genoemd in
“bepalingen vooraf”;

2. De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink
staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina
te laten gelden

3. Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen, cliënt-side
scripts, geluids- en video-fragmenten. Dit zijn voorbeelden en deze
zijn niet ter uitsluiting van anderevormen van content / inhoud
bedoeld;

4. Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen,
opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van
formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken en
het plegen van rechtshandelingen (kopen en huren). Zonder uitsluitsel
van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden;

5. Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt;

6. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook;

7. Het bedrijf: Tigra Amsterdam

8. Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het
is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren mits voor eigen
particulier gebruik, een aangepaste versie van de website, waarvan
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om
het bedrijf schade toe te brengen, onder een ander domein online
te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website
af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals:
spam, reclametelefoontjes, etc. Elke andere vorm van misbruik die
hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar
waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet;

Disclaimer

1.   Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze
disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;

2.   Het bedrijf draagt er zorg voor om de inhoud van de
website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken.
Desalniettemin is het bedrijf niet aansprakelijk voor onjuistheden
of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;

3.   Het bedrijf staat er niet garant of waarborg voor of de
aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;

4.   Het bedrijf is niet aansprakelijkheid voor schade:

a. Toegebracht
door de website

b. Voortvloeiend
uit het gebruik van de website

c. In enig ander
opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website

d. Voortkomend
uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen
raadplegen

Ook is het bedrijf gevrijwaard van
aanspraken in geval van dreigende schade;

5.   Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op ieder
gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te
verwijderen van de website;

6.   Het bedrijf behoudt zich het recht de website zonder
kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te
beëindigen. Ook is het bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgen
(schade) als gevolg van het beëindigen van de website;

7.   Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor websites en
bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks

8.   Het bedrijf behoudt zich het recht om zonder
kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden
diensten te ontzeggen;

10. De gebruiker vrijwaart het bedrijf, de werknemers van het bedrijf,
vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van
gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten
daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik
van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook;

11.Voor verdere vragen kan je contact
met ons opnemen